Make your own free website on Tripod.com


Trng    Thay    Dien an    Tro   x Hue    Th ngo    Trng hoc Hue

Thö töø lieân laïc:   

Nhom CuuhocsinhNguyenDu: cuuhocsinhnguyendu@egroups.com

Myõ Chaâu : thamchi25@yahoo.com

AÂu Chaâu : le.tran@t-online.de

Vieät Nam: duongsun@hotmail.com

                               

Vieät Nam : Leâ Ngoïc Luyeän :

    5 Mai Thuùc Loan Hueá

 

Thö ngoõ,

Cuøng caùc Anh Chò Cöïu Hoïc sinh Tröôøng Trung Hoïc Nguyeãn Du Hueá,

Söï hình thaønh caùi maïng löôùi naøy cuõng nhö laø nhoùm imeo baét nguoàn töø moät cuoäc ñaøm thoaïi ngaén nguûi giöõa hai baïn hoïc,ôû hai phöông trôøi:

Moät töø Ñöùc AÂu chaâu, moät töø Cali Myõ chaâu, vôùi caùi mong muoán laø ñöôïc lieân laïc ,haøn huyeân, taâm söï vôùi nhöõng ngöôøi baïn hoïc cuõ oân laïi nhöõng kyõ nieäm xa xöa thaân thöông cuûa tuoåi hoïc troø.

Toâi cuõng nhö baïn Leâ Hueá ñaõ coù caùi caûm xuùc ñoù khi baát ngôø nghe ñöôïc caùi gioïng noùi vaø ñuoïc nhaéc nhôõ nhieàu kyõ nieäm hôn 30 naêm veà tröôùc.

Chuùng toâi ñaõ cuøng mang taâm nguyeän taïi sao mình khoâng môû moät maïng löôùi cho nhöõng ngöôøi cuøng mang taâm söï nhö mình,cuõng lôùn leân vaø ñöôïc daïy doã töø ngoâi tröôøng Nguyeãn Du naøy.

 Caùi WWW naøy laø baát vuï lôïi, cuõng khoâng phaûi laø do ngöôøi chuyeân nghieäp laøm cho neân chaéc chaén coù nhieàu sai soùt, mong caùc baïn söûa sai, boå tuùc ñeå noù ngaøy moät kieän toaøn hôn.

Taát caû nhöõng yù kieán cuûa caùc Baïn ñeàu ñöôïc coi troïng vaø nghieân cöùu ñeã söûa ñoåi.

 

Haø Tham vaø Leâ Hueá.

 

trng    Thay    Tro   x Hue    Dien an   

 

VNI   Truyen Kieu   Quoc Hoc    ong Khanh    Que Hng    Trang VN khac
    truongnguyendu@yahoo.de    cuuhocsinhnguyendu@yahoogroups.com