Make your own free website on Tripod.com


Trng    Thay    Dien an    Tro   x Hue    Th ngo    Trng hoc Hue

Hueá,thaønh phoá coå kính duoïc thaønh laäp trong doøi nhaø Nguyeãn.Naèm höôùng Nam cuûa Haønoäi chöøng hôn 600km,
vaø höôùng Baéc cuûa Saøigoøn chöøng hôn 1000km.Ña soá daân Hueá ngaøy xöa ñaõ phaûi xa lìa thaønh phoá thaân yeâu naøy
ñeå tìm ñaát soáng. Trong ñoù coù chuùng ta,nhöõng ngöôøi con Hueá löu laïc luoân luoân höôùng veà ñaát Meï vôùi nhöõng nhôù
thöông voâ cuøng .Soâng Höông,Thaønh noäi,
Thieân Muï,Tröôøng Tieàn nôi nhieàu kyõ nieäm vôùi hoïc troø xöù Hueá. Tuoåi moäng mô vôùi nhöõng öôùc mô thaät ñeïp...

Trongøñoà baûn thaønh phoá thaân thöông ñoù, caùc baïn haõy nhìn vaøo ñoù ñeå tìm laïi vaøi nôi choán maø mình ñaõ xa vôøi. ñaâu laø tröôøng, ñaâu laø phoá...mong mô vôùi nhöõng :

Caàu Tröôøng Tieàn, bieát bao laàn chuùng ta ñi qua.
Nhöõng taø aùo traéng thöôùt tha trong gioù,
tay oâm caêïp vôõ, tay giöõ chieác noùn baøi thô,sôï bay
ñi veà nhaø maï hoûi khoâng bieát traû lôøi laøm raêng

Nöõ sinh Hueá thì laø caû moät böùc tranh tuyeät taùc,
veõ ñeïp töï nhieân thuøy mò ñaõ laøm nao loøng bao
vieãn khaùch vaø caû ngay nhöõng caäu hoïc troø cuûa
Hueá, ña tình, troàn caây Si, ñaïp xe theo moøn
caû chuïc voõ xe...


       
 Hoïc troø tro trong Quang ra thi

           Thaáy coâ Gaùi Hueá chaân ñi khoâng rôøi.

Caàu Tröôøng Tieàn saùu vaøi möôøi hai nhòp.
Thöông nhau roài xin kòp veà mau
(Anh theo khoâng kòp toäi laém Em ôi)..

Hueá ñeïp Hueá mô, nhöng Hueá cuõng laém khoå ñau.Thieân tai baõo luït haèng naêm, ñaát ñai caèn coãi,
khí haäu nghieät ngaõ

Hueá baây giôø buoàn laém ai ôi!. Con phoá Traàn Höng Ñaïo ngaøy xöa taáp naäp nhö theá naøo,baây giôø buoàn nhö ri ñoù teà

Tui veà thaêm Hueá, ñi giöaõ phoá chôï maø loøng
ñau nhö caét.

"Caûnh cuõ tieâu ñieàu daï haét hiu."

 

Phong canh x Hue

trng    Thay    Tro    Dien an    Th ngo  

 
VNI   Truyen Kieu   Quoc Hoc    ong Khanh    Que Hng    Trang VN khac
    truongnguyendu@yahoo.de    cuuhocsinhnguyendu@yahoogroups.com