Make your own free website on Tripod.com


Trng    Thay    Dien an    Tro   x Hue    Th ngo    Trng hoc Hue

    Nguyeãn Du döïng giöõa Ngöï Vieân
Ñaàu kia O Rôùt ñaøng naøy cheø Thaân

 

   
Trng Nguyen Du do mot nhom giao s thanh lap. Linh hon gom ba v

Giao s Nguyen Nh Minh
Giao s Nguyen Ngoc Phan
Giao s Nguyen nh Chung.
Luc ban au ch co cac lp trung hoc e nhat cap. Cho en nien hoc 
1963 - 1964 trng mi bat au co lp e tam va nien hoc ke th m lp e nh.
Neu noi en trng hoc  Co o Hue, trng cong lap ngi ta ngh en Quoc Hoc va ong Khanh, 
trng t Nguyen Du va Bo e a ng ben canh e c cac phu huynh thi o gi gam con em mnh.
Nhng thanh tch ma hoc tro Nguyen Du a at c trong cac ky thi Trung hoc va Tu tai luon luon
co ty le cao a lam cho cac phu huynh x Hue cong nhan.
Nhng thanh tch ma chung ta co c t luc om cap en truong cho ti ngay nay thanh ngi cung nh 
cong lao day do cua thay chung ta. Cac Thay a day chung ta khong nhng ve cac bo mon van hoa ma con
ch day cho chung ta phong cach lam con trong gia nh va lam ngi trong xa hoi.


 Thay    Dien an    Tro   x Hue    Th ngo

 

VNI   Truyen Kieu   Quoc Hoc    ong Khanh    Que Hng    Trang VN khac
    truongnguyendu@yahoo.de    cuuhocsinhnguyendu@yahoogroups.com