Make your own free website on Tripod.com


Trng    Thay    Dien an    Tro   x Hue    Th ngo    Trng hoc Hue

 

Khoâng thaày ñoá maày laøm neân.
Thaày Minh, Thaày Töù, Thaày Tieàm, Thaày Mai
Coâng ôn Thaày ñoù chuùng mình khoâng queân

Thaày chuùng ta:

- Thaày Hieäu tröôûng: Nguyeãn Nhö Minh, moân Phaùp vaên. Laø con chaùu vò anh huøng choáng Phaùp Nguyen Tri Phöông. Thaày Minh moät trong nhöõng vò saùng laäp vieân cuûa tröôøng Nguyeãn Du, hieäu tröôûng ñaàu tieân. Thaày ñaõ maát taïi Viet Nam.

- Thaày Nguyeãn Ngoïc Phaán: giaûng daïy Phaùp vaên, saùng laäp vieân.

- Thaày Nguyeãn Ñình Chung: giaûng daïy Toaùn, Anh vaên, cuõng laø saùng laäp vieân cuûa tröôøng.    

                                   

- Thaày Leâ Ñöùc Töù: Giaûng daïyToaùn, Lyù hoùa, Vaïn vaät vaø Nhaïc. Khoâng troø naøo maø queân ñöôïc chieác xe Taây "Traction" maøu ñen cuûa Thaày.Moät vò thaày taân tuïy vôùi ngheà cho ñeán cuoái cuoäc ñôøi.Tröôùc khi Thaày maát, ñieàu ao öôùc cuûa Thaày laø döôïc caùc hoïc troø khieâng aùo quan thaày ra tôùi nghóa trang. Thaày ra ñi vaøo muøa heø 2000, Moä thaày naèm trong nghóa trang taïi thaønh phoá Westminster, California.goùc ñöôøng Beach va Bolsa :

         

- Thaày Voõ Mai: giaûng daïy Söû Ñòa, Quoác vaên.Baây giôø Thaày vaãn coøn ñang ngoài cuøng coâ hoc troø baø con.

- Thaày Döông Tieàm: Giaûng daïy quoác vaên. Traøo phuùng vaø nhí nhoõm vaø cuõng raát ö laø nghieâm nghò.Khoâng bao giôø queân vai troø troïng taøi ñaù banh cuûa Thaày, maø luaät phaït 11 meùt chöa bao giôø FIFA aùp duïng.

- Thaày Phaïm Lieãu: Quoác vaên, Söû Ñòa. Chieác xe Velo solex vaø chaêm soùc maáy O Thuùy Kieàu cuûa lôùp hoïc raát khoù queân.

- Thaày Nguyeãn Höõu Chaâu Phan: Söû Ñòa, chaïy quanh theo Thaày Apolo, bieät danh cuûa Thaày maø Hoïc sinh tröôøng ñaõ gaùn cho Thaày.

- Thaày Tröông Xuaân Tröïc: Gioïng Quaõng nheï nhaøng, huùt thuoác nhö xaõ khoùi taøu. gæang daïy Toaùn, Lyù Hoùa, Anh vaên. Bieát nhaûy ñaàm vaø nghe nhaïc Anh, Phaùp. Vôï thaày cao hôn Thaày caû "taát"..

- Coâ Coån: Giaûng daïy Toaùn, Thaáp nguoøi, laø chò vôï cuûa Thaày Leâ Ñöùc Töù, Coâ ñaõ maát caùch ñaây vaøi naêm taïi San Diego, California

- Coøn nhieàu Thaày nöõa nhö : Nguyeãn Minh, Toân Thaát Baèng, Thaày Tuaân, Thaày ....

Nhaân vieân nhaø tröôøng

- Baùc Thö kyù: Nguyeãn vaên Thính, chaøng trai nöôùc Vieät, Baùc khi naøo cuõng aùo daøi noùn phoát. Sôï nhaát laø leân nhaän giaáy caûnh caùo.

- Anh thö kyù:Phöông, hieãn laønh vaø laø tay Vuõ caàu noãi tieáng xöù Hueá. Anh ñaõ mang haàu heát caùc chöùc voâ ñòch cho thaønh phoá mình maø coøn cho Tröôøng mình nöõa.

- Baùc Cai tröôøng:khoâng bieát teân thaät cuûa baùc. Nhôù tieáng keûn ñaàu giôø vaø cuoái giôøkhi baùc ñaùnh, nhôù to buùn boø nho nho,xoâi,baùnh bao...û döôùi caàu thang.

trng    Dien an    Tro   x Hue    Th ngo

 
VNI   Truyen Kieu   Quoc Hoc    ong Khanh    Que Hng    Trang VN khac
    truongnguyendu@yahoo.de    cuuhocsinhnguyendu@yahoogroups.com