Make your own free website on Tripod.com


Trng    Thay    Dien an    Tro   x Hue    Th ngo    Trng hoc Hue

                

Caõm taùc töø baøi thô |
CHUÙT TÌNH RIEÂNG GÖÛI HUEÁ
(cuûa Chò Buøi thi Ngoïc-Lan ôû Uùc,

giaùo sö Tröôøng Ñoàng Khaùnh,
ñaõ ñaêng trong Ñaëc San Kyû Nieäm QH-ÑK).

 

Ngaøy mai , baïn trôû laïi queâ nhaø,
Ñoäc haønh, coù nhôù nhöõng ngaøy qua,
Baïn beø daêm ñöùa tung taêng böôùc,
Raïo röïc trong loøng, böôùm vôùi hoa.
Thaùng chaïp Hueá mình chaéc laïnh laém?
Traøng Tieàn, môø haún phuû trong möa,
Aùo aám ai khoe, maøu phöôïng vyõ?
Nhôù quaù Hueá ôi, noùi sao vöøa.
Ñaâu nhöõng chieàu qua xoùm Ngöï Vieân,
Lao xao maët nöôùc, boùng con thuyeàn,
Vaêng vaúng tieáng ngaân: chuoâng Dieäu Ñeá,
Trong Hueá vaø ta ñöôïm gioù thieàn.
Ñi doïc soâng ñaøo nöôùc uoán quanh,
Khoâng qua bao thaùc, vöôït bao gheành,
Löõng lôø nöôùc vaãn troâi bình thaûn,
Coù bieát loøng ta: daäy soùng tình?
Ñöôøng veà queâ ngoaïi bao nhung nhôù,
Cao vuùt haøng cao doïc loái moøn,
Coù nhôù ngöôøi ôi: höông hoa böôûi?
Tieáng saùo dieàu ngaân, thaät ví von.
Nhôù phöôïng ñoû trôøi ngaøy thaùng haï,
Nhôù mai vaøng röïc nhöõng ngaøy xuaân,
Nhôù sen hoàng caû laêng mieáu coå,
Nhôù quaù Hueá ôi, raëng saàu ñoâng.
Ngaøy veà queâ cuõ xa laêng laéc,
Coù theå baây giôø, Hueá ñoåi thay.
Trong ta, em vaãn traêng möôøi saùu,
Em vaãn theïn thuøng, maù ñoû haây.
_________________________________________

                                    Dien an

VNI   Truyen Kieu   Quoc Hoc    ong Khanh    Que Hng    Trang VN khac
    truongnguyendu@yahoo.de    cuuhocsinhnguyendu@yahoogroups.com