Make your own free website on Tripod.com

            

                           

Hm xa ti ljn nh em ra v mi nh
rng qun cy n.
m khuya thao thc m mng ch mai tm ljn
c nng ngy th.
Hm sau ti ljn nh em cy n nm
nhng em u ri.
Bng hoa trn phm ti cܩi ngܩi tin tng
a hoa ǩi xinh xinh.
Ti nng niu cy n. Tnh tang.
em v say ǡm.
Ti nng niu hoa tn. Tnh tang.
Khi bng hoa u vng.
Tnh tang. Lng ti vn vng.
Nh ngܩi hay nh hng.
Tnh i!
n i! Thi c ln ting than hay c
gieo ni oan trn ܩng ln vin phng.
Ngܩi i! Ti thܩng hay mun bit vi
tnh hoa thm thit yu ti hay yu n.
Yu ti hay yu n.

Dien an            Nhac Diem Xa       Nhac bien nh     Nhac o ai