Make your own free website on Tripod.com


Trng    Thay    Dien an    Tro   x Hue    Th ngo    Trng hoc Hue

        

           

NGAØY CHÒ VEÀ THAÊM HUEÁ
Taëng chò Traàn Thò Lieâng vôï cuûa Leâ Gia Thaân
TRAÀN XUAÂN SYÕ

Ba möôi naêm chò môùi veà thaêm Hueá
Nôi queâ ngheøo maø aám moái tình chung
Muaø naéng noùng , chôït möa veà sao laïnh
Bieát maàn raêng noùi ñöôïc : Laï nhaø choàng
Ba möôi naêm nay chò veà thaêm Hueá
Soâng Höông chöø chaúng voäi chaûy ra khôi
Nuùi Ngöï vaãn ngaäp ngöøng , thoâng ñöùng ñôïi
OÂm vaøo loøng moät chuùt Hueá ngöøôi ôi
Laâu laém roài , hoâm ni veà vôùi Hueá
Gheùt maø thöông, chi laï röùa queâ choàng
Vui chaúng vui , maø buoàn laïi chaúng buoàn
Maø da dieát quaù trong loøng ñeán theá
Khi ñi roài , coù ñieàu chi vôùi Hueá
Nöõa mang theo , nöõa ñeå laïi queâ choàng
Neáu ai hoûi coù coøn nhôù Hueá khoâng ?
Chò seû laéc ñaàu , maø nghe thoån thöùc
Hueá 1999

Cuõng xin taëng vôï toâi,Haø Huyeàn Chi, chöa bao giôø bieát Hueá, ñaõ veà thaêm queâ choàng vaøo naêm 1994 Haø Tham

Ch Huyen Chi i nh tang cho ong xa ch di nhe. Ch co ong Ha Tham mi noi nh ra thoi o nghe !!!!

  dien an

 

VNI   Truyen Kieu   Quoc Hoc    ong Khanh    Que Hng    Trang VN khac
    truongnguyendu@yahoo.de    cuuhocsinhnguyendu@yahoogroups.com