Make your own free website on Tripod.com


Trng    Thay    Dien an    Tro   x Hue    Th ngo    Trng hoc Hue

Mong Anh

 

Trôøi möa gioù xaùm ñen buoàn laïnh leõo
Khieán cho loøng em öôùc muoán coù anh
Neùp beân tay noàng aám chuùt aân tình
Nhìn quanh laïi vaãn chæ hình vôùi boùng

Ñaøn leân cung,phím ngaø sao troáng vaéng
Coá nhuõ loøng em vaãn coù anh beân
Baûo em raèng em cöù coá vui leân
Xa caùch chæ laøm tình theâm thaém thieát

 

M.TAM

(Nguyeät San Vaên Phong thaùng saùu, naêm 2000)

 

  dien an

1
VNI   Truyen Kieu   Quoc Hoc    ong Khanh    Que Hng    Trang VN khac
    truongnguyendu@yahoo.de    cuuhocsinhnguyendu@yahoogroups.com